Kỹ Thuật Đặc Trưng

Các điểm chạm trong karate

Các điểm chạm trong karate

Nguồn : http://vothuat.co/cac-diem-cham-trong-karate.html

Kokutsu Dachi

Kokutsu Dachi

Tài Liệu Võ Thuật

Một số bài kata của Karate Shotokan

Một số bài kata của Karate Shotokan

1. Heian Shodan Link download: http://www.box.net/shared/1v2abzcsgo 2. Heian Nidan Link download: http://www.box.net/shared/37fyyzs0g4 3. Heian Sandan Link

Jion (Từ ân quyền)

Jion (Từ ân quyền)